fbpx
L’ús d’aquest lloc web www.canons.es es regeix per les normes establertes a la present política de protecció de dades. www.canons.es té com a finalitat ser un portal de referència a internet de promocions de cirurgia estètica.

1. Protecció de les dades personals

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informem que Víctor Hernández Machado Da Costa (en endavant canons) és el titular de www.canons.es, amb DNI: 49.362.134-V i domicili al Carrer Pinós, num. 14 B, Granollers, 08402.

canons posa a la seva disposició un servei de promocions online segons es detalla a aquesta Política de Privacitat i Termes i Condicions d’ús. Al present document li proporcionem informació detallada sobre la nostra Política de Privacitat en relació al seu registre a canons. Si té alguna consulta o preocupació sobre privacitat, si us plau posis en contacte amb nosaltres mitjançant qualsevol dels següents canals: per correu electrònic a [email protected] o directament al departament de privacitat de dades personal, al Carrer Pinós, num. 14 B, Granollers, 08402.

L’ús del nostre portal és gratuït, així com la subscripció a les newsletters. No obstant, per a l’ús de les promocions online, és necessari registrar-se com a USUARI. Aquest servei quedarà degudament identificat a la Web, amb fàcils indicacions de registre.

L’usuari que executi l’opció de regal a un tercer manifesta haver obtingut el consentiment necessari per a la cessió de les dades personals de la persona a la que s’enviarà aquesta promoció, havent-lo informat en els termes recollits als articles 5, 6 i 11 de la LOPD, així com haver recavat el consentiment per a l’enviament per part de Víctor Hernández Machado Da Costa de comunicacions comercials pròpies relatives a productes de l’Empresa.

Per als usuaris que es registrin al nostre portal, aquesta política de privacitat descriu la recopilació i l’ús que fem de la seva informació personal. Anomenem Dades d’Identificació Personal a aquell subconjunt específic de la seva informació personal que ens permet identificar-lo inequívocament. Aquestes dades d’identificació personal són obligatòries per al seu registre:

  1. El seu nom i cognoms

  2. El seu correu electrònic

  3. El seu DNI

  4. La seva adreça

Opcionalment poden afegir si ho desitgen els següents camps:

  1. Telèfon i/o telèfon mòbil.

Mentre no s’especifiqui el contrari, es considerà necessari completar totes les dades obligatòries previstes com a tals als diversos formularis que puguin disposar-se a través del Portal. En cas de no subministrar les dades estimades com a necessàries, www.canons.es podrà decidir lliurement no procedir al registre de l’usuari, arribat el cas, o bé denegar l’accés als continguts, serveis o actuacions dispostes a través del Portal.

La nostra política de privacitat es fonamenta en protegir la confidencialitat de la seva informació. Per això mai revelem les seves dades d’indentificació personal sense el seu consentiment. La finalitat principal de guardar les seves dades d’identificació personal és poder mantenir el contacte personal amb vostè (per enviar-li les seves comandes comunicacions comercials o per a personalitzar el seu accés a la nostra pàgina web).

Tot i que es comenta àmpliament a l’apartat d’informació sobre cookies d’aquesta Política de Privacitat, també podem recopilar informació obtinguda per mitjans automàtics en els moments en que s’estableix una connexió amb nosaltres des del seu dispositiu a l’accedir al portal i utilitzar els serveis. A mode d’exemple, podem recopilar l’adreça IP (Internet Protocol) des de la que s’estableix la connexió o sobre les cookies emmagatzemades al seu navegador.

L’usuari dels serveis oferts a través de www.canons.es està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d’ara endavant les Dades Personals). La informació personal que ens faciliti a través dels diferents formularis, als correus electrònics o qualsevol altre mitjà que es presenti en aquest lloc Web, passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de canons, i es mantindrà confidencial i protegida, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’usuari haurà de facilitar a www.canons.es les Dades Personals que se li puguin requerir per a poder realitzar l’alta com a usuari. Per tot això, l’USUARI accepta de forma expressa i plenament i sense reserves que canons tracti les seves dades personals de forma automatitzada i les incorpori a un fitxer amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els serveis, fitxer del que és responsable canons. De forma resumida, li informem que les dades personals obtingudes, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades a un fitxer responsabilitat de canons amb la finalitat d’atendre les seves consultes i poder donar-li accés als serveis així com enviar-li informació que pogués ser del seu interès.

Per utilitzar el servei de promocions online haurà d’accedir amb el correu electrònic que vostè disposi com usuari i la seva contrasenya, també disposada per vostè. Aquesta contrasenya es mantindrà xifrada als servidors de canons. En cas d’oblit de la mateixa haurà de contactar amb canons per a reiniciar-la. L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verdaderes, exactes, complertes i actualitzades, responen dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a www.canons.es, o a tercers com a conseqüència de la inobservança d’aquests aspectes.

L’enviament de dades personals per part de l’usuari (al formulari de registre) implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat i dels termes i condicions d’ús, així com les condicions generals de les promocions. No es comunicarà la seva adreça de correu electrònic ni el seu nom a tercers.

En el cas d’adquirir una promoció, aquesta comunicació es realitza de forma automatitzada, i en cap moment el personal de www.canons.es té accés a les dades de la seva targeta de crèdit o dèbit, dades que es transmeten per la xarxa xifrades i de forma totalment segura. Així mateix, l’entitat intermediària o bancària no reté, cedeix, emmagatzema ni utilitza la informació personal amb altres finalitats.

Així mateix, canons es compromet a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’usuari pugui facilitar a través de www.canons.es, així com a no recavar informació innecessària.

Té sempre dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades personals que ens hagi proporcionat, establerts a la Llei Orgànica 15/1999. Pot fer-ho a la següent adreça: [email protected] o bé per escrit a Carrer Pinós, num. 14 B, Granollers, 08402.

2. Seccions i condicions d’accés a les mateixes

L’usuari tindrà l’opció de prestar la seva acceptació i consentiment al tractament de les seves dades Personals per part de www.canons.es de conformitat amb la present Política de Protecció de Dades. No obstant, si no accepta els termes de la Política de Protecció de Dades, l’usuari no podrà utilitzar algun dels serveis prestats per www.canons.es. Les dades que li sol·licitem son les adequades, pertinent i estrictament necessàries per a la finalitat per a la que es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, no obstant, les assenyalades amb un asterisc (*) són d’obligada resposta per a poder complir amb la finalitat de la seva sol·licitud. Així mateix ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes i pertinents per a la finalitat per a que li sol·licitem.

3. Seguretat

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que www.canons.es ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial Decret 1720/2007, que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Apliquem mesures tècniques, organitzatives i físiques apropiades per a protegir la seva informació d’identificació personal conforme a la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Els membres de la nostra empresa reben formació en matèria de privacitat i signen declaracions de compromís sobre el respecte a aquestes mesures.

Guardarem les seves dades durant el temps en que estigui donat d’alta a les promocions. Una vega sigui donat de baixa (ja sigui per sol·licitud expressa o per decisió nostra) conservarem les seves dades personals degudament bloquejades durant el temps que legalment sigui necessari.

4. Deure de Secret i Confidencialitat

www.canons.es es compromet a complir amb el deure de secret i de confidencialitat respecte a les dades personal contingudes als fitxers amb dades personals sota la seva responsabilitat, d’acord amb la legislació que, en cada moment, resulti aplicable, tot i que revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i complementaries aplicables al cas. Els usuaris de www.canons.es garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

El document electrònic en el que es formalitza la compra s’arxiva electrònicament durant el termini legal establert. Els clients podran accedir a les dades exercint els seus drets d’accés corresponent de la manera anteriorment descrita.

5. Modificacions

www.canons.es es reserva el dret de modificar la Política de Privacitat, per adaptar-la a futures novetat legislatives o jurisprudencials que resultin d’aplicació, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin. Per tot això, els hi recomanem que cada vegada que accedeixin al portal, o a qualsevol dels seus continguts o serveis, llegeixin amb detall la present política de privacitat. En cas de dubte o controvèrsia relatives a la nostra política de privacitat i de protecció de dades personals, l’usuari pot posar en contacte amb nosaltres dirigint-se a l’adreça de correu electrònic. [email protected].